to Content
Header Image

Dipl.-Inf. Helmut AN DE MEULEN Geschäftsführer Materna Information & Communicatons

CV

Studium der Mathematik und Informatik an der Universität Bonn 1978-1981 Assistent an der Universität Dortmund 1980 Gründung der Materna GmbH

Memberships