to Content
Header Image

Dipl.-Inf. Helmut AN DE MEULEN Geschäftsführer Materna Information & Communicatons

CV

 Studium der Mathematik und Informatik an der Universität Bonn
1978-1981 Assistent an der Universität Dortmund
1980 Gründung der Materna GmbH

Mitgliedschaften

WAP Forum
Joint Users of Siemens
Telecommunications (JUST)
Verein Deutscher Elektroingenieure (VDE)